Avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld i borettslag må omfatte fritak for plikt til å svare renter.

Borettslagsloven § 2-15 fastslår at en andelseier i boretslag kan få rett til å nedbetale sin del av fellesgjelden dersom borettslaget har inngått avtale om dette med den finansinstitusjon som har gitt lånet som skal nedbetales. Ordning med individuell nedbetaling av fellesgjeld benevnes ofte IN-ordning. Kostnader med betjening av et felleslån er en ordinær felleskostnad. Ved nedbetaling av en eiers andel av et felleslån endres ikke fordelingsnøkkelen. Det er bare forfallstidspunktet for denne delen av fellesutgiftene som forandres. I sin alminnelighet antar jeg at en kreditor vil godta en ekstraordinær nedbetaling av et felleslån. I tillegg til at dette må vedtas på formelt sett riktig måte må dette gjøres på en slik måte at kreditor må godta at nedbetalingen kan gjennomføres slik at de aktuelle eiere fritas fra hele sitt debitoransvar. Det må kunne gjennomføres slik at innbetalingen ikke bare gjelder andel av hovedstol og renter til avtalt innfrielsesdato hos kreditor.

Dette må også gjennomføres slik at endelig fritak også gjelder betaling av fremtidige renter på restfellesgjeld. Gulating lagmannsrett har nylig avsagt en avgjørelse (lovdatareferanse LG-2013-60286) som viser hvor komplisert det kan bli dersom en avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld ikke er klar nok. Domstolen måtte ta stilling til hvem som eventuelt hadde ansvar for at andelseierens nedbetaling ikke gjaldt  betaling av fremtidige renter på restfellesgjeld. Domstolen fant at andelseieren som kjøpte en andel ikke kunne gjøre ansvar for dette verken mot  borettslaget, andelseier som solgte andelen eller utbyggingsselskapet.