Tvangsfravikelse av leilighet fortsetter til både beboer og løsøre er fjernet.

Når et boligselskap begjærer og får medhold i at en beboer skal fravike en leilighet på grunn av mislighold blir det ofte spørsmål om hva som skal skje med løsøret i leiligheten. Ved fravikelsesforretningen må beboerne flytte ut av leiligheten, dørlåsen blir skiftet ut og ny nøkkel blir gitt til boligselskapet. Innbo og løsøre blir stående igjen i leiligheten. Namsmannen gir deretter beboeren en frist til å hente løsøret. I en slik situasjon har Frostating lagmannsrett i en avgjørelse avsagt en kjennelse for at tvangsfullbyrdelsen ikke er avsluttet før det løsøret som skal fjernes, faktisk er fjernet. Det betyr at beboeren som er ”kastet ut” ikke kan gjøre gjeldende at tvangsfravikelsen bare gjelder beboerne og ikke løsøret. Beboerne har altså ingen selvstendig rett til å ha løsøret i leiligheten selv om han fortsatt betaler fellesutgifter. Namsmannen kan fortsette tvangsfullbyrdelsen med å fjerne løsøret om det ikke blir hentet innen den fristen som namsmannen har fastsatt (lovdatareferanse LF-2014-35252)