Biloppstillingsplasser

Rettigheter til parkeringsplasser på fellesareal er erfaringsmessig et av de temaer som det oftest oppstår tvister i tilknytning til. Det kan derfor være hensiktsmessig at vedtektene inneholder opplysninger om eiernes og beboernes muligheter og rettigheter til parkeringsplasser. Det kan gjelde regler om krav om melding eller samtykke ved overdragelse, begrensede rettigheter til å overdra parkeringsplass sammen med overdragelse av leilighet, omfang av plikt til vedlikehold og omfang av rett til videre utleie.

En bestemmelse om slike forhold kan foreksempel ta utgangspunkt i følgende ordlyd:

Biloppstillingsplasser
Styret forvalter sameiets biloppstillingsplasser og har herunder ansvar for vedlikehold av disse.

Ved overdragelse av bruksrett til biloppstillingsplass skal biloppstillingsplassen først tilbys til eiere som ikke allerede har bruksrett til slik plass. Andre enn eiere kan ikke erverve bruksrett til biloppstillingsplass. Erverver skal godkjennes ved skriftlig melding på forhånd av styret.

Overdragelse av bruksrett til biloppstillingsplass kan bare skje sammen med overdragelse av bruksenhet. Dette gjelder likevel ikke dersom den eier som ønsker å overdra bruksrett til biloppstillingsplassen har bruksrett til flere biloppstillingsplasser.

Biloppstillingsplass omfatter også bod tilknyttet biloppstillingsplassen.

Utleie av biloppstillingsplass er tillatt, men kan bare skje til beboer i boligselskapet.