Godkjenning av erververe og nye brukere

Tilbake til vedtekter

Vedtektene kan inneholde bestemmelser om godkjenning av erverver og leietaker. I eierseksjonssameier krever slike bestemmelser tilslutning fra de seksjonseiere reglene gjelder. Krav om godkjenning er noe annet enn at det stilles krav om melding om eierskifte.

Det bør fremheves at godkjenning skal foreligge før avtale om salg eller utleie blir inngått og at samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. Godkjenning kan videre gjøres betinget av at erverver og leietaker godtar vedtekter og husordensregler som bindende for seg. En eier har uten samtykke krav på å overlate bruken av en del av bruksenhet til en annen dersom eieren selv bor i bruksenheten.

Det er usikkert om det er rettslig adgang til å kreve eierskifte gebyr, men dersom det er vedtatt eller blir praktisert kan vedtektene også opplyse om det påløper gebyr ved eierskifte og hvem som bestemmer størrelsen på eierskiftegebyret.

En bestemmelse om slike forhold kan foreksempel ta utgangspunkt i følgende ordlyd:

Godkjenning av erververe og nye brukere
Styret skal gi samtykke til erverver av bruksenhet, leietaker og fremleietaker eller annen ny bruker av hele eller deler av bruksenhet. Samtykke skal foreligge før erverv, utleie eller fremleie finner sted. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. Erverver av seksjon, leietaker og fremleietaker skal godta boligsameiets vedtekter og de til enhver tid gjeldende husordensregler som bindende for seg ved skriftlig erklæring.

Styrte kan kreve eierskiftegebyr fastsatt av styret/alt; sameiermøte/generalforsamling