Ettersyn

Vedtektene kan ha en bestemmelse som opplyser om i hvilke tilfeller styret eller den styret gir fullmakt skal ha tilgang til ettersyn i de enkelte bruksenhetene. Bestemmelsen kan omfatte tilgang for
–          periodisk tilsyn,
–          gjennomgang av vedtatte internkontrollrutiner
–          tilsyn ved eierskifte,
–          tilsyn ved endringstiltak,
–          krav om forhåndsvarsling og
–          virkningene av manglende tilgang.

Etterkommer ikke en eier eller beboer en anmodning om tilgang til bruksenheten må styret uansett ha en kjennelse fra en domstol for å ta seg inn i bruksenheten, men dersom eieren eller beboeren nekter, vil vedkommende misligholde sine forpliktelser etter vedtektene.

En bestemmelse om slike forhold kan foreksempel ta utgangspunkt i følgende ordlyd:

Ettersyn
Den styret gir fullmakt, skal ha adgang til de enkelte bruksenheter for å foreta ettersyn, installasjoner og reparasjoner når dette er nødvendig av hensyn til fellesskapet eller noen av de øvrige eierne, og det tas rimelig hensyn til vedkommende beboer og eier. Styret eller den som har fått fullmakt fra styret til å foreta ettersynet skal så langt som mulig gi skriftlig forhåndsvarsel med rimelig frist. Med mindre andre hensyn taler mot det skal varsel gis med minst 7 dager.

Melding om og ønske om overdragelse av seksjon kan gi grunnlag for ettersyn.

Unnlatelse av å foreta ettersyn fører ikke til tap av krav eller ansvar for boligselskapet verken overfor ny eller nåværende eier.