Estetiske forhold

Vedtektene kan ha en bestemmelse som klargjør eiernes muligheter til å gjennomføre tiltak som påvirker bygningers eksteriør eller interiør mot ute- og/eller annet fellesareal, for eksempel oppsetting av antenner eller skilt, møblering i oppganger. endring av belegg på terrasser, forskjellige former for ombygging eller andre bygningsmessige inngrep,

Bestemmelsen bør beskrive
–          om tiltak må godkjennes av styret før de iverksettes,
–          beskrive hvilke forandringer som reguleres,
–          hvilke forutbestemte fellesløsninger må aksepteres,
–          om det foreligger dispensasjonsadgang og
–          at offentlige tillatelser må foreligge.

En bestemmelse om slike forhold kan foreksempel ta utgangspunkt i følgende ordlyd:

Estetiske forhold
Eieren  har ikke, uten å ha innhentet skriftlig godkjenning på forhånd fra styret, rett til å foreta noen forandringer ved leiligheten, dens utstyr og innredning eller forandringer som påvirker byggets eksteriør eller interiør mot ute- eller fellesarealer, for eksempel blomsterkasser, markise, radio- eller TV-antenne. Styret kan pålegge andelseieren å velge løsninger bestemt av styret, f.eks. vindus- eller dørtype, men ellers ikke nekte samtykke uten saklig grunn.

Alle forslag til arbeider og valg av gjennomføringsmåter som ønskes benyttet skal være godkjent av nødvendig autorisert eller annet teknisk kontrollpersonell før søknad om godkjenning fremmes. Alle nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter skal foreligge før søknad om godkjennelse fremlegges for styret. Styret kan i slike forhold pålegge eier å velge løsninger bestemt av styret, f.eks. vindus- eller dørtype, men ellers ikke nekte samtykke uten saklig grunn. Alle tiltak må, selv om styret samtykker, under enhver omstendighet gjennomføres for eierens regning og risiko.