Boligselskapets ansvar for eierens endringer av bebyggelsen

Borgarting lagmannsrett har avsagt en dom (lovdatareferanse LB-2023-501439 som gjelder spørsmålet om vilkårene for ansvar for endringer av bebyggelsen. En andelseier i et borettslag fikk samtykke fra styret til å oppføre et tilbygg på rekkehuset. Det ble oppført med en feil på konstruksjonen på taket ved tilbygget som ledet til fuktighet i konstruksjonen. Vedtekten ei borettslaget hadde ikke bestemmelser som avvek fra borettslagsloven regler om fordeling av vedlikeholdsansvar.

Dersom det skal avtales en annen fordeling av ansvaret for vedlikehold enn det som fremgår av borettslagsloven følger det direkte av loven av dette må vedtektsfestes. Det var laget retningslinjer for krav til samtykke, vilkår for type tilbygg og vilkår for gjennomføring, men disse bestemmelser kunne ikke anses som bestemmelser om ansvar for vedlikehold. En henvisning til vedtekten der det i hovedsak vises til formelle og fysiske rundt bygging av tilbygget, er ikke tilstrekkelig til å likestille retningslinjene med vedtekter. En uklarhet knyttet til dette måtte være borettslagets risiko. Under enhver omstendighet kunne ikke retningslinjene anses som vedtekter så lenge disse ikke var vedtatt på samme vilkår som vedtekter. På denne bakgrunn fant lagmannsretten at borettslaget hadde vedlikeholdsansvaret for tilbygget.

Eierseksjonsloven har de samme lovbestemmelsene.