Kjønnskvotering i boligselskaper

Det kommer av og til spørsmål om det gjelder kjønnskvotering i boligselskaper. Likestillingsombudet har behandlet en sak (saksnummer 2005/086) der en person som satt i et styre i et borettslag stilte spørsmål om det gjaldt regler om kjønnskvotering ved valg til styremedlemmer i et borettslag. Likestillingsombudet viste til at likestillingsloven i § 21 har regler om kjønnsrepresentasjon i styrer, råd, utvalg med mer. Likestillingsloven gjelder imidlertid kun når et offentlig organ oppnevner styrer osv. Med offentlig organ menes i denne sammenheng alle statlige, kommunale og fylkeskommunale administrative organer. Spørsmålet om valg av styre til boligselskap, må derfor avgjøres etter spesiallovgivningen, og det kommer her an på hvordan boligselskapet er organisert. For borettslag vil det være lov om borettslag som gjelder. I denne loven finnes det ingen bestemmelser om kjønnssammensetningen i styret. Det vil derfor være opp til det enkelte borettslag om man vil legge vekt på likestillingshensyn ved sammensetningen av styret. Ombudet uttalte at det var veldig positivt at man er oppmerksom på og opptatt av kjønnssammensetning i styret, og viste til at regler om kjønnsrepresentasjon gjerne kan inntas i boligselskapets vedtekter. Det samme gjelder for eierseksjonssameier og boligaksjeselskaper.