Erstatningsansvar for styremedlemmer

Styremedlemmer i boligaksjeselskap, borettslag og eierseksjonssameier kan bli erstatningsansvarlig for feil og unnlatelser som styremedlemmer. Borettslagsloven § 12-1 og aksjeloven § 17-1 har bestemmelser om erstatningsansvar i slike tilfeller, men det har ikke eierseksjonsloven. Rettspraksis stadfester at ansvaret for styremedlemmer i eierseksjonssameier etter eierseksjonsloven bør bedømmes tilsvarende som for borettslag.

Det følger også av sikker rettspraksis og lovforarbeider at aktsomhetsnormen for styremedlemmer i slike tilfeller, ikke er like streng som for styremedlemmer i næringsrivende aksjeeselskaper. Den mildere aktsomhetsnormen gjelder særlig der ansvaret knyttes til styrets plikt til å forvalte lagets/sameiets anliggender etter beste evne. I en dom fra Borgarting lagmannsrett av 12. september 2023 (sak 23-051940ASD-BORG/02 – ankefrist ikke utløpt) uttaler lagmannsretten med støtte i juridisk teori at der den ansvarsbetingende handling utgjør et brudd på styrets lojalitetsplikt mot laget/sameiet, er det liten grunn til å operere med en særskilt lav aktsomhetsnorm. Det kan for eksempe være tilfeller der styret utnytter sin posisjon til å tilgodese seg selv.