Boligselskapets rett til kontroll av røykvarsler

Kommunal- og distriktsdepartementet har avgitt en uttalelse om ansvaret for å betale kostnader ved kontroll av røykvarslere i boligselskaper, jf uttalelse av 9. september 2021 i sak 20/4177-2. Det fremgår av både eierseksjonsloven og borettslagsloven at eieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealer og andre bruksenheter  forebygges, og slik at øvrige eiere slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten strekker seg ikke lenger enn til det som er nødvendig av hensyn til de andre eierne. Hvis styret bestiller kontroll og utskifting av røykvarslere i både bruksenheten og fellesarealer griper styret inn i eiernes rett og plikt til å utføre vedlikehold. Samtidig følger det av både eierseksjonsloven og borettslagsloven at en eier plikter å gi tilgang for styret eller den styret gir fullmakt, adgang til å vedlikeholde, installere og kontrollere felles installasjoner. Det omfatter rett til inspeksjon av røykvarslere i bruksenhetene, men styret må avtale tidspunkt for slik inspeksjon med eieren. Hvis eieren motsetter seg dette kan det gi grunnlag for dom for kravet og få retten gjennomført eller kreve midlertidig forføyning. Gjentatt nektelse vil kunne utgjøre grunnlag for pålegg om salg av seksjonen, aksjene eller andelen. Departementet har med andre ord uttalt at dette kan utgjøre vesentlig mislighold av en eiers forpliktelser i boligselskapet.