Omfanget av naboklager er relevant i vurderingen av om vedtak skaper usaklig forskjellsbehandling

Både borettslagsloven og eierseksjonsloven har bestemmelser om forbud mot at styret, generalforsamlingen, årsmøtet eller andre som representerer boligselskapet, treffer vedtak som innebærer usaklig forskjellsbehandling. Det vil si at en eier eller andre får en urimelig fordel på en annen eiers bekostning. I denne vurderingen er det av betydning om et tiltak får forskjellige faktiske virkninger enn gjennomførte tiltak, slik som at tiltakene skaper forskjellig innsyn, og lys- og solforhold  Borgarting lagmannsrett har i to saker uttalt at det ved vurderingen er det relevant å legge vekt på om det foreligger naboprotester mot det aktuelle tiltaket (lovdatareferanse LB-2019-078324 og LB-2021-113369).