Borettslag, boligselskaper og eierseksjonssameier har plikt til å arbeide systematisk med HMS-internkontrollrutiner

Kommunal- og regionaldepartementet fastslo med en uttalelse i år 2000 at boligselskaper er omfattet av interkontrollforskriften gjeldende arbeide med helse, miljø og sikkerhet (komm dep utt. 10. august 2000 i sak 00/962 MS BH). Forskriften omfatter både privat og offentlig virksomhet av alle slag. I kommentarene til forskriften heter det at virksomhetsbegrepet i forskriften skal tolkes i vidt blant annet i forhold til formålet med reglene. Det avgjørende er at i boligselskap bor flere mennesker tett sammen slik at potensialet for og konsekvensene av en fare- og ulykkessituasjon lett vil være større enn for eksempel ved eneboliger. Det avgjørende er ikke om virksomheten har ansatte, men om virksomheten omfatter noen forhold som krever internkontrollrutiner. I uttalelsen mener derfor departementet at sikkerhetshensyn taler for at boligselskaper omfattes av forskriftens virksomhetsbegrep. Dette betyr at i boligselskaper vil styret ha plikt til å arbeide systematisk med HMS-arbeid på fellesarealer. I forhold til beboerne blir styrets plikt å gjør eier eller bruker av bruksenhet oppmerksom på det ansvar som den enkelte hare etter lov og forskrift.