Vedtatte endringer av regler i borettslagsloven og eierseksjonsloven – Gjennomføring av styremøte. DEL 5

Stortinget har vedtatt endringer i borettslagsloven og eierseksjonsloven om en rekke forhold, jf Prop 81 L (2020-2021). Disse endringene trer i kraft allerede fra 1. april 2021. Reglene for gjennomføring av styremøte er endret.

Styret selv bestemmer styrets møteform, men hvert enkelt styremedlemmene har rett til å kreve at styremøtet avholdes som et fysisk møte.

Elektronisk signatur er likestilt med håndskreven signatur. Det er vanskelig å gi en uttømmende definisjon av hva som kan være en elektronisk signatur. En grunnleggende forutsetning vil være at signaturløsningen ivaretar krav til informasjonssikkerhet og notoritet. Elektronisk signatur og eID, som er i samsvar med kravene i lov 15. juni 2018 nr. 44 om elektroniske tillitstjenester med forskrifter, vil alltid være en betryggende elektronisk signatur. Dette gjelder blant annet både BankID, eID og e-signatur fra Buypass og Commfides.

En elektronisk signatur kan ha tre ulike nivåer. Det enkleste nivået betegnes kun som elektronisk signatur. Denne defineres i den ovenfor nevnte forordningens artikkel 3 pkt. 10 som «data i elektronisk form som er lagt ved eller er logisk knyttet til andre data i elektronisk form og som underskriveren bruker til å signere». Det neste nivået betegnes som avansert elektronisk signatur, mens det øverste nivået er kvalifisertelektronisk signatur, jf Prop.81 L (2020-2021).