Vedtatte endringer av regler i borettslagsloven og eierseksjonsloven – Meldinger til og fra andelseiere og seksjonseiere. DEL 4

Stortinget har vedtatt endringer i borettslagsloven og eierseksjonsloven om en rekke forhold, jf Prop 81 L (2020-2021). Disse endringene trer i kraft allerede fra 1. april 2021. Reglene for meldinger til og fra andelseiere og seksjonseiere er endret. Styret kan velge kommunikasjonsform med andels- og seksjonseierne, men disse har adgang til å reservere seg mot å motta informasjon elektronisk. Styret må altså innhente uttrykkelig forhåndssamtykke for å kommunisere elektronisk med andelseierne. Styret likevel vurdere konkret om informasjon i meldinger inneholder personopplysninger som det vil være for inngripende å sende på e-post. Opplysninger om funksjonsnedsettelse, vil for eksempel omfattes av personvernforordningen artikkel 9. Det innebærer at det normalt vil være nødvendig med individuelt samtykke, jf. artikkel 9 nr. 1 bokstav a. Styret har plikt til å informere eierne i rimelig tid før ny kommunikasjonsmåte tas i bruk. Eierne vil da blant annet ha anledning til å gjøre styret oppmerksom på eventuelle utfordringer med kommunikasjonsmåten, og eventuelt reservere seg mot elektronisk kommunikasjon. Meldingene må gis på en «trygg» (betryggende) og «tenleg» (hensiktsmessig) måte. Det kan for eksempel ikke stilles vilkår som innebærer behov for programvare som er lite brukervennlig eller som krever dyr lisens. Det er ikke krav om at eiere som ikke har e-post må opprette en e-postkonto for å motta informasjon. Eiere som har e-postkonto, men som ikke ønsker å motta informasjon på e-post, kan ikke pålegges å motta informasjon på e-post. I begge tilfeller har eieren adgang til å reservere seg mot å få informasjon på e-post. Dette vil i praksis bety at styret må sørge for at disse får informasjon på papir.