Vedtatte endringer av regler i borettslagsloven og eierseksjonsloven – Avholdelse av generalforsamlinger og årsmøter. DEL 3

Stortinget har vedtatt endringer i borettslagsloven og eierseksjonsloven om en rekke forhold, jf Prop 81 L (2020-2021). Disse endringene trer i kraft allerede fra 1. april 2021. Reglene for avholdelse av generalforsamlinger og årsmøter er endret.

I eierseksjonssameier og borettslag kan styret beslutte at generalforsamlingen og årsmøte skal avholdes digitalt, men minst to andelseiere, eller seksjonseiere, som til sammen har minst ti prosent av stemmene, kan kreve at det gjennomføres fysisk møte i borettslag og eierseksjonssameier.

Styret skal fastsette en rimelig frist for når et krav om fysisk møte senest må fremsettes. Andels- og seksjonseierne skal få rimelig tid til å vurdere møteform, og eventuelt kreve, fysisk møte. Denne fristen skal settes til etter at det er kjent hvilke saker som skal behandles i møtet. Dette kan innebære at styrene for eksempel må be om at saker andels- og seksjonseierne ønsker behandlet må inngis i god tid før innkallingen skal sendes ut, slik at det på forhånd kan sendes varsel med frist for å kreve fysisk møte.

Det er ikke anledning til å vedtektsfeste avvikende regler om hvordan generalforsamling eller årsmøte kan gjennomføres.