Når har man rett til å kreve elbillade anlegg i et boligselskap

Kostnader med oppgradering av infrastruktur for fremføring av strøm til et elbilladeanlegg skal kunne utlignes som felleskostnader. Den enkelte andelseier i et borettslag, aksjonær i et boligaksjeselskap og seksjonseier i et eierseksjonssameie har i utgangspunktet en individualretten til å få et ladepunkt og det omfatter også oppgradering dersom det er nødvendig for å få ladepunktet til å bli operativt. Det gjelder slik som strømnett inn til boligselskapet og  føringsveier i boligselskapet for elektriske kabler for å muliggjøre installering og lading av selve ladepunktet. Dersom kostnadene med å oppgradere strømnettet blir særlig kostbart kan styret avslå et krav om å etablere ladepunkt. Det kan gjelde dersom nettselskapet vil kreve anleggsbidrag for å oppgradere strømnettet. Halvparten av grunnbeløpet i Folketrygden på vedtakstidspunktet (ca kr. 50.000,-) i samlet økonomisk ansvar for den enkelte eieren vil være retningsgivende for når det foreligger saklig grunn til å nekte.  Ut fra andre relevante hensyn kan det foreligge saklig grunn til å nekte både dersom beløpet er både høyere og lavere enn beløpet. Det er vedtatt en endring i byggteknisk forskrift § 8-8 som fastslår at det ikke er krav om å etablere føringsvei og plass for elektrisk infrastruktur for ladeanlegg til elbil ved hovedombygging av en bygning som gjelder andre tiltak og hovedombygging der kostnaden for oppfyllelse av dette vil overstige syv prosent av totalkostnaden ved hovedombyggingen. Dette vil kunne være rettledende også for grensen for når det foreligger saklig grunn til å nekte. Andre relevante hensyn i vurderingen av om det samlet sett foreligger grunn til å nekte samtykke kan for eksempel være om boligselskapet har god eller dårlig økonomi, om tiltaket vil øke markedsverdien til eiendommen på en slik måte at det kommer alle beboerne til gode og om beboeren vil ha andre positive effekter av tiltaket.  Det vil også være et relevant hensyn om strømnettet også må oppgraderes av helt andre grunner. Det vil kunne utgjøre saklig grunn til å kreve privat ladestasjon at det ikke finnes egnet plass til å sette opp ladepunkt på fellesarealet.