Eierens rett til å endre balkonger, terrasse, veranda

Eierens rett til endringer omfatter i utgangspunktet bare bruksenheten. Alt fellesareal ligger i sameie mellom alle eierne og en rett til å endre fellesareal krever derfor samtykke fra styret og/eller generalforsamling og årsmøte. Det gjelder uansett om endringen av fellesarealet har betydning for endringer i bruksenheten. Begrensninger i retten til å foreta endringer gjelder også fellesareal som den enkelte har eksklusiv råderett over. Dette er areal som det hører til styret å forvalte. Balkonger, terrasser og verandaer utgjør også en del av bygningskonstruksjonen og er fellesareal. Det følger av dette at det bare er boligselskapet som kan foreta endringsarbeider på balkonger, terrasser og veranda. Det innebærer at det er boligselskapet som for eksempel har plikt og rett til å endre belegg, foreta avretting eller endre avrenningssystem på terrassen. Er eieren misfornøyd med eksisterende tilstand, må eieren nøye seg med å påklage forholdet til styret. Det må gjøres unntak for mindre endringstiltak som ikke er til ulempe eller sjenanse for andre. I et tilfelle hadde eieren montert en plastfolie på innsiden av glassplatene som utgjorde hoveddelen av inngjerdingen av en balkong. Folien var fargeløs, men gjorde at glassgjerdet fikk en lys grå tone i stedt for å være gjennomsiktig. Boligselskapet hadde vedtatt vedtekter der det blant annet het at endring av utvendige farger bare kunne skje etter en samlet plan for den enkelte bygning etter forutgående samtykke fra styret. Domstolen tolket denne bestemmelsen til å gjelde fargen på selve bygningskroppen. Verken love eller vedtekter kunne hindre et så beskjedent tiltak som i dette tilfelle. Bestemmelsene ble antatt å omfatte mer permanente og inngripende tiltak. Boligselskapets anførsel om at tillatelse kunne medføre at andre gjennomførte tilsvarende foliering med andre farger ble ikke ansett som avgjørende. (lovdatareferanse TKISA-2017-98962).