Kostnad til vedlikehold av en bygningsdel som bare betjener en leilighet kan være en felleskostnad

Kostnader knyttet til vedlikehold, herunder utskifting, til en bygningsdel som bare en seksjon har nytte av kan være en felleskostnad. Det kan gjelde et ventilasjonsanlegg som bare er knyttet til en seksjon. Sameiet må dekke kostnaden, men det kan foreligge grunnlag for å utligne en slik felleskostnad etter nytten. Sameiet har i utgangspunktet ikke noen plikt til å foreta utskifting dersom et fellesanlegg fungerer etter opprinnelig standard. Det oppstår for eksempel ingen slik plikt dersom nåværende eller tidligere eier av seksjonen har endret bruken slik at det er skapt et økt behov for kapasitet i et ventilasjonsanlegg I et tilfelle endret en seksjonseier bruken av et lokale fra lager til kontor som medførte økt behov for ventilasjon. Lagmannsretten fastslo at det ikke var et forhold som medførte at sameiet hadde noen plikt til å skifte ut ventilasjonsanlegget (lovdatareferanse LB-2019-180567).