Erstatningsansvar

Tilbake til vedtekter

Vedtektene kan inneholde en bestemmelse som fastslår at boligselskapet kan kreve erstatning, egenandel ved forsikringsdekning og andre direkte utlegg dekket av eieren ved skade og forsømmelser som skyldes forsett (med vilje) eller uaktsomhet. Dette kan gjelde uansett om skaden og forsømmelsen oppstår på fellesareal eller eiers bruksenhet. Ansvaret bør også omfatte medlemmene av eierens husstand, samt øvrige som eieren har gitt adgang til boligselskapets eiendom eller overlatt sin bruksenhet til.

I de tilfeller det foreligger dekning både etter boligselskapets forsikring og eierens forsikring bør vedtektene avgjøre om eierens forsikring skal benyttes så langt den dekker, inkludert mulig egenandel, før boligselskapets forsikring benyttes.

Vedtakskravene for en slik bestemmelse vil avhenge av hvor strengt erstatningsansvaret gjøres. Dersom erstatningsansvaret blir mer omfattende enn det rettsreglene tilsier krever gjennomføring av denne delen av en vedtektsbestemmelse tilslutning fra hver enkelt eier. Ettersom grensene for den enkelte eiers erstatningsansvar ikke kan sies å være endelig avklart er et vanskelig å angi vedtakskravene. Det avgjørende må være at boligselskapet vedtektsfester det erstatningsansvaret som får to tredjedels flertall og så får praksis vise om alle aksepterer bestemmelsen som er vedtatt.

En bestemmelse om erstatningsansvar kan for eksempel ta utgangspunkt i følgende ordlyd:

Erstatningsansvar
Eieren må erstatte tap som følge av at eieren ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt eller som er forårsaket av annen mangel på aktsomhet og all skade som skyldes ham selv, hans husstand, leietakere eller andre som eieren har gitt tilgang til bruksenheten eller eiendommen for øvrig. Plikten til å betale erstatning gjelder likevel ikke så langt eieren godtgjør at misligholdet skyldes en hindring utenfor eierens kontroll, og som det ikke er rimelig å regne med at eieren skulle regnet med på avtaletiden, eller at eieren skulle ha overvunnet eller unngått følgende av hindringen.

Ny eier er erstatningsansvarlig på samme vilkår som tidligere eier selv ville vært erstatningsansvarlig.

Eier dekker skader eller tap som måtte oppstå ved innbrudd, brann, vannskade m.v. og som dekkes av de forsikringer eieren har tegnet. Ansvaret omfatter likevel ikke skader eller tap som skyldes fellesskapets mislighold.

Ved skade som skyldes forsett eller uaktsomhet fra eier, medlemmer av eiers husstand eller noen eier har overlatt sin bruksenhet til og som dekkes av fellesskapets forsikring, kan styret kreve egenandel og andre direkte utlegg som følge av skaden dekket av eier.

De ovenstående bestemmelser får anvendelse uansett om skaden oppstår på fellesareal eller eiers bruksareal.