Meldeplikt for skader

Tilbake til vedtekter

I tilknytning til vedtektsbestemmelse om erstatningsansvar kan vedtektene ha en bestemmelse om plikt for eier og beboer til å melde fra dersom de oppdager skader eller forhold som kan medføre fare for skader. Boligselskapet bør opplyse om at manglende overholdelse av plikten til å melde fra kan få  konsekvenser, for eksempel reduksjon av rett til egen erstatning.

Bestemmelsen kan omfatte
– opplysning om hvem som det skal rapporteres til,
– krav til frister, for eksempel straks for enhver skade som må utbedres av sameiet uten opphold og ellers innen rimelig tid,
– virkningene av unnlatt melding; tap av mulig erstatningskrav og ansvar for all skade som skyldes forsinket melding,
– plikt til å gjøre det som med rimelighet kan forventes for å avverge økonomisk tap for sameiet som følge av skade og
– rett til refusjon av utlagte utgifter og eventuelt en rimelig godtgjørelse for utført arbeid.

En bestemmelse om plikt til å melde skade kan for eksempel ta utgangspunkt i følgende ordlyd:

Plikt til å melde skade og utføre forbyggende tiltak
Eieren  plikter straks å gi melding til styret om enhver skade som eieren oppdager og som må utbedres av fellesskapet eller tredjemann. Andre skader plikter eieren  å gi melding om innen rimelig tid og uten unødvendig forsinkelse. Unnlater eieren å gi pliktig melding kan eieren tape sitt mulige erstatningskrav og er ansvarlig for all skade som skyldes forsinkelsen. Eieren plikter for øvrig å gjøre det som med rimelighet kan forventes for å avverge økonomisk tap for borettslaget som følge av skade som nevnt over. Eier plikter herunder umiddelbart å iverksette tiltak som er nødvendig for å avverge skade hvor det er fare for større skade ved å avvente styrets tiltak. Er andelseieren selv ikke skyld i skaden, kan forsvarlige utgifter ved tiltaket kreves erstattet, sammen med en rimelig godtgjørelse for utført arbeid.