Forbud mot diskriminering

Vedtektene kan ikke inneholde bestemmelser om vilkår for å bli eller være seksjonseier, aksjonær eller andelseier som bryter mot reglene om diskriminering. I vedtektene kan det ikke settes vilkår for å være sameier som tar hensyn til kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.
Slike omstendigheter kan ikke regnes som saklig grunn til å nekte godkjenning av en sameier eller bruker av eiendommen eller tillegges vekt ved bruk av eventuell forkjøpsrett. Ved diskriminering gjelder likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering.

Det er heller ikke anledning til å kreve at regler skal forstås eller anvendes på en annen måte for noen bestemte. Religionsutøvelse kan for eksempel ikke påberopes som støtte for at regler om ro etter kl. 23.00 ikke kan overholdes. Reglene er like for alle.

Hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har funnet sted diskriminering i strid med annet ledd, skal slik diskriminering anses som bevist, med mindre den som har utført handlingen sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har funnet sted.

Om erstatningsansvar for ulovlig diskriminering etter annet ledd gjelder vanlige erstatningsregler.

En bestemmelse om slike forhold kan foreksempel ta utgangspunkt i følgende ordlyd:

Forbud mot diskriminering
I vedtektene eller vedtak kan det ikke settes vilkår for å være eier som tar hensyn til kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Verken ved vurdering av godkjenning av ny eier eller bruker eller på annen måte er det adgang til å ta hensyn til slike omstendigheter.