Foreldelse av lovbestemt panterett i borettslag og eierseksjonssameier

Etter reglene i eierseksjonsloven § 32 og borettslagsloven § har de øvrige eiere lovbestemt panterett for krav mot en eier som følger av sameie- eller borettslagsforholdet. Panteretten bare kan gjøres gjeldende for et beløp inntil to ganger folketrygdens grunnbeløp. Det er å merke seg at selve panteretten faller bort på grunn av foreldelse hvis tvangsdekning ikke blir begjært innen to år etter at pantekravet forfalt. Panteretten faller også bort hvis dekningen ikke gjennomføres uten unødig opphold. Det er den samme foreldelsesregelen som følger av panteloven § 6-3. Det underliggende pantekravet foreldes derimot i samsvar med foreldelseslovens regler. Det vil normalt si at kravet foreldes tre år etter at kravet forfalt til betaling, jf. den alminnelige foreldelsesfristen i foreldelsesloven § 2 og § 3 nr. 1. Foreldelsen avbrytes ved at begjæring om tvangsdekning kommer inn til namsmyndighetene.