Offentlige krav avgjør ikke om parkeringsplasser kan disponeres av eiere

I praksis ser vi ofte at seksjonseiere i eierseksjonssameiet fremmer krav om at seksjonseiere har bruksrett til bestemte parkeringsplasser eller at bestemte plasser er bestemt til å være gjesteparkeringsplasser. Verken plan- og bygningsloven, forskrifter, parkeringsnormer eller offentlige pålegg om å etablere biloppstillingsplasser kan imidlertid sette krav til hvordan plassene skal fordeles mellom eierne eller beboerne, eller hvordan bruksrettigheter til plassene skal fordeles internt i boligselskapet. Offentligrettslige regler fastsetter bare hvilket antall biloppstillingsplasser boligselskapet må ha. Den interne fordelingen av de aktuelle biloppstillingsplassene har ikke kommunen eller andre hjemmel til å utstede pålegg om (LB-2006-27579). Det avgjørende for om biloppstillingsplassene oppfyller kravet til å tjene et felles behov i boligselskapet, er at fellesskapet er sikret de biloppstillingsplasser som bebyggelsen krever, ikke at samtlige bruksenheter skal ha tilgang til alle biloppstillingsplassene. Ved seksjoneringen skal kommunen bare kontrollere at det er opprettet så mange parkeringsplasser som plangrunnlaget og byggetillatelsen krever, og at det for øvrig skal være opp til utbygger å bestemmes hvordan parkeringsplasser skal organiseres, fordeles og disponeres, jf Prop. 39 L (2016-2017) s. 65 og LA-2019-82972.