Tolking av vedtektsbestemmelser

Det hender ikke så sjelden at det oppstår uenighet om et faktisk forhold blir regulert av en bestemmelse i vedtektene. Det kan for eksempel være spørsmål om en bestemmelse om vedlikehold omfatter en bestemt del av en bygning eller om en kostnad er en felleskostnad. I en dom avsagt av Gulating lagmannsrett (lovdatareferanse LG-2018-88712) gir lagmannsretten uttrykk for  at ved tolkning av vedtekter vil ordlyden gjerne bli vektlagt sterkere enn ved annen avtaletolkning. Det skyldes at vedtektene ikke bare skal anvendes overfor de som laget bestemmelsen, men skal anvendes overfor en ubestemt krets av personer; de som til enhver tid er eiere, leietagere, långivere og andre.