Funksjonshemmedes rett til bytte av parkeringsplass i eierseksjonsameier

Vedtektene i et eierseksjonssameie må fastsette at personer med nedsatt funksjonsevne skal sikres rett til å benytte parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til dette formålet, jf. eierseksjonsloven § 26. Nå gjelder det plasser som avsettes etter reglene i byggteknisk forskrift (TEK 17) § 8-9. Reglene gjelder også for etablerte sameier og uansett om parkeringsplassen er fellesareal eller gjort til tilleggsdel til en seksjon. Slik vedtektsbestemmelse hadde sameiet plikt til å vedta innen 1. januar 2019. Plikten kan etterkommes ved etablering av bytterett eller «på annen måte». En seksjonseier med nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en seksjonseier uten behov for en tilrettelagt plass, å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom personen med nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet.

Bestemmelsen gjelder både for personer som er tilknyttet boligseksjoner og næringsseksjoner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en uttalelse presisert at bestemmelsen ikke bare gjelder for den som er seksjonseier, men for alle beboere i seksjonen. Det kan gjelde et husstandsmedlem eller leietaker. Hvor det er flere funksjonshemmede enn plasser som er egnet for bytte er utgangspunktet at de aktuelle plassene fordeles til de som fremmer kravet først. Sameiet kan vedtektsfeste en annen fordelingsmåte. Vilkåret er at fordelingen skjer etter likebehandlende og saklige kriterier, for eksempel loddtrekning eller ansienitet (kom dep utt27.9.2017 i sak 17/4221-2)