Vilkår for pass av andres barn i leilighet i boligselskap

Forutsatt av at en leilighet benyttes som egen bolig er det adgang til også å drive enn viss form for annen virksomhet i leiligheten. Det må for eksempel være adgang til å ha hjemmekontor, drive forfattervirksomhet eller drive husflidsvirksomhet i en leilighet. Også barnepass må godtas i en viss utstrekning. I et tilfelle ble en andelseier sagt opp fordi hun drev dagmammavirksomhet i sin leilighet. Oppsigelsen ble kjent ugyldig av domstolen fordi borettslagets styre i lang tid hadde kjent til at hun drev virksomheten uten skriftlig samtykke. Domstolen anså derfor at styret stilltiende hadde gitt samtykke. Styret hadde hatt oppfordring til og burde ha tatt forholdet opp med henne på et tidligere tidspunkt (RG-1986-114). Dette tilfellet viser hvordan hensynet til fellesskapet og hensynet til den som driver virksomheten må vurderes opp mot hverandre. Adgangen til og de konkrete vilkårene for å benytte en del av en leilighet til næringsformål bør være regulert i vedtektene. En leilighet kan godkjennes som familiebarnehage for maksimalt fem barn over tre år som er til stede samtidig. Et hjem som er egnet for det kan godkjennes for dobbel gruppe med maksimalt ti barn over tre år som er til stede samtidig, jf forskrift om barnehage av 16. desember 2005. Pass av inntil 5 barn i førskolealder, medregnet egne barn, vil i utgangspunktet ikke være lovstridig. jf komm dep utt 19.12.2002. I disse tilfeller var det forutsatt at driften var godkjent som familiebarnehage.