Tvangssalg av seksjon, andel og aksje får virkning også for husstandsmedlemmer

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) har i artikkel 11 nr. 1 en generell bestemmelse om at enhver har rett til tilfredsstillende bolig. Denne konvensjon er inkorporert i norsk rett, men gir ikke noe eget rettslig grunnlag for å opprettholde besittelse av en bolig uten lovlig hjemmel (domstolsavgjørelse med lovdatareferanse LB-2008-55839). Det er heller ikke noe vilkår at styret først skal ha forsøkt andre misligholdssanksjoner (domstolsavgjørelse med lovdatareferanse LF-2012-82334). I et tilfelle var det begjært utkastelse mot mannen som var eier. Samboeren var ikke eier. Det var ikke nødvendig å begrense utkastelsen slik at – ektefelle, samboer og hjemmeværende barn – fortsatt kunne bli boende (domstolsavgjørelse med lovdatareferanse Rt-1994-1367).

I de tilfeller det blir begjært tvangssalg mot en av eierne av en seksjon, andel eller aksje blir det spørsmål om rettsstillingen for en annen eier av samme, for eksempel en samboer og husstandsmedlem. Hvis ikke denne eieren identifiseres i en slik situasjon må salget anses å gjelde en ideell andel av andelen, seksjonen eller aksjen og det vil bli et salg på andre premisser enn kreditor har forutsatt. De hensyn som taler for at husstandsmedlemmer som ikke er eiere identifiseres taler også for at husstandsmedlemmer som er eiere også bør identifiseres med den som begjæres fraveket. Hadde samboeren vært eier av det hele ville regelen om identifikasjon med sine husstandsmedlemmer ført til at samboeren ville blitt fraveket. Det samme ville vært tilfelle om samboeren ikke var eier. Det bør derfor ikke gjelde andre regler om denne samboeren bare eier en andel av seksjonen, andelen eller aksjen.