Gjelder det grenser for flertallets muligheter til å utligne fellesutgifter ved engangsinnbetalinger?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i en uttalelse lagt til grunn at eierseksjonsloven § 29 3.ledd fastslår at det ikke gjelder noen grense for styrets muligheter til å utligne kostnader til alminnelig vedlikehold som er vedtatt på gyldig måte med alminnelig flertall blant de avgitte stemmer (komm dep19.2.2021 sak 20/5432-2). Uttalelsen sier ingenting om dette gjelder for vedtak om endringer som krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.    

Det skal mye til at reglene om mindretallsvern kommer til anvendelse. Det vil i alle fall gjelde ved vedtak om alminnelig vedlikehold. Vurderingen må i tilfelle knytte seg til at noen får en urimelig fordel på andres bekostning, jf. kapittel 10. At noen har større privat økonomisk tåleevne, utgjør ikke noen slik urimelig fordel så lenge beslutningen om innkalling av tilleggskapital foretas på riktig måte. I den ovennevnte uttalelsen gir departementet for sin del likevel uttrykk for at dersom et vedtak om vanlig vedlikehold medfører en så stor utgift at flere seksjonseiere ikke vil kunne dekke den, selv med låneopptak med sikkerhet i seksjonene, må årsmøteflertallet sørge for en finansieringsmodell som ikke innebære at hele beløpet for faller på en gang, samt i så tilfelle hvor beløpsgrensen for engangsinnbetalinger skal legges i det konkret tilfellet.