Jorskifteretten kan avgjøre tvister om bruk av uteareal i eierseksjonsameier fra 2006.

Stortinget vedtok ny jordskiftelov 21. juni 2013. Loven trer først i kraft 1. januar 2016. Jordskifterettene vil da få kompetanse til å behandle tvister om bruk av uteareal i eierseksjonssameier.

I lovforslaget § 3-8 Reglar om sambruk (bruksordning) heter det at jordskifteretten kan gi reglar om sambruk av uteareala til eigarseksjonar. Jordskifteretten får kompetanse til å ordne de innbyrdes forholdene mellom seksjonseierne, og kan blant annet avgrense feltet for utøving av en bruksrett og gi reglar om bruksmåte og om gjerdehold. Det kan for eksempel gjelde spørsmål om deling av uteareal mellom seksjonseiere eller endring av bruk slik at hver av seksjonene får en eller flere parkeringsplasser hver.
Den nye loven vil særlig gi seksjonseiere i små eierseksjonssameier et nytt ”instrument” til å få avklaret rettstvister.