Kameraovervåkning av deler av fellesareal i et boligselskap kan på bestemte vilkår være lovlig

Personvernnemnda avgjorde at et sameie hadde en berettiget interesse i å iverksette kameraovervåking for å hindre forsøpling av sameiets lokaler ved at gjenstander og søppel ble hensatt i fellesarealene. Dette hadde sperret adgangen til beboernes boder og har medført flere klager til styret, samt medført mye arbeid for ulike styremedlemmer til å få fjernet gjenstander og få ryddet opp. Dette hadde medført utgifter til leie av henger og søppeltaxi, samt at enkelte styremedlemmer hadde bistått for egen regning med å kjøre bort gjenstander. Det var tilstrekkelig sannsynliggjort at dette over mange år har vært et stort problem for sameiet. Sameiet hadde derfor en berettiget interesse i å iverksette tiltak som hindret denne forsøplingen som også hindret rømningsveier og var i strid med brannforskriftene. Det er sameiestyrets plikt å sørge for at brannsikkerheten er ivaretatt i sameiets fellesarealer.

Nemnda måtte vurdere om kameraovervåkingen var nødvendig for å nå formålet om at gjenstander og søppel ikke skal hensettes i fellesarealene. Nemnda fant at kameraovervåking var et egnet tiltak for å nå formålet, og at det var hensiktsmessig og nødvendig. Nødvendighetsvilkåret innebar også at det måtte foretas en vurdering av om det samme formålet med rimelighet kan oppnås på en måte som fører til mindre inngrep i personvernet. Sameiestyret hadde redegjort for en rekke tiltak som er forsøkt for å få bukt med problemene. De har oppsøkt beboere, lagt lapper i postkassen, satt opp oppslag på informasjonstavlen, installert adgangskontroll med lås og sikret god belysning i de aktuelle fellesområdene. Problemet var også jevnlig tatt opp på sameiemøter. Ingen av tiltakene hadde hjulpet. Det ble  videre opplyst at etter at kameraovervåkingen ble installert var problemet med hensetting av gjenstander og søppel i strid med husordensreglene redusert med i alle fall 90 %. Samlet tilsa dette etter flertallets vurdering at tiltaket både var egnet, hensiktsmessig og nødvendig.

Under interesseavveiningen etter personforordringen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, la nemnda til grunn at kameraovervåking av fellesarealene representerte et inngrep i personvernet til alle beboerne i sameiet. Overvåkingen skjedde i rom som er nødvendig for beboerne å oppsøke og oppholde seg i (søppelrom og i gangen utenfor beboernes boder). Personvernulempen var likevel redusert ved at overvåkingen kun skjedde i avlåste rom uten gjennomgangstrafikk og hvor beboerne ikke ville oppholde seg over tid. Overvåkingen rammet ikke allmenheten og deres bevegelse og opphold i offentlige rom. Flertallet la videre vekt på at spørsmålet om kameraovervåking var grundig behandlet og utredet av sameiets styre og deretter behandlet på to sameiemøter hvor det var truffet enstemmig vedtak om å igangsette kameraovervåking. Nemnda konkluderte med at kameraovervåkingen var lovlig, jf OPVN-2021-1

Et annet viktig poeng for flertallets vurdering i denne saken var at overvåkingen var igangsatt av deltakerne i det samme organet (sameiet) som også blir overvåket, og overvåkingen skjer for å ivareta en berettiget interesse hos deltakerne i sameiet. Det er i alle sameiedeltakernes interesse at fellesarealene ikke fylles opp med hensatte gjenstander og søppel, at tilgangen til beboernes oppbevaringsboder ikke hindres, at rømningsveier ikke hindres og at sameiet ikke påføres fellesutgifter knyttet til rydding og bortkjøring av gjenstander og søppel. I et slikt tilfelle må det ved interesseavveiningen legges vekt på at spørsmålet om kameraovervåking har vært grundig utredet og vurdert av sameiet og dets deltakere. Personvernforordningen stiller ikke formkrav til hvordan en slik vurdering skal dokumenteres, og anså at sameiet gjennom sin behandling av spørsmålet blant annet i sameiemøtene hadde foretatt en slik interesseavveining i samsvar med personvernforordningen. Etter en samlet vurdering av de ulike interessene kom flertallet til at sameiets interesser i å overvåke de avlåste fellesområdene går foran de registrertes interesser i ikke å bli overvåket. Sameiet hadde dermed lovlig behandlingsgrunnlag i artikkel 6 nr. 1 bokstav f, og kameraovervåkingen var lovlig. Nemnda kom til at boligsameiet hadde behandlingsgrunnlag i artikkel 6 nr. 1 bokstav f for kameraovervåkingen av sameiets fellesområder