Klage på vedtak i eierseksjonssameier om omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter

Klage på vedtak i eierseksjonssameier om omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter
I eierseksjonssameier er det på bestemte vilkår adgang til å omgjøre fellesarealer til nye bruksenheter eller utvide eksisterende bruksenheter. Det kreves samtykke fra sameieremøtet med to tredjedels flertall av de avgitte stemmer og vedtaket må ikke være i strid med bestemmelsen om mindretallsvern, jf eierseksjonsloven § 30, jf § 13 og § 32. Endringene føres inn i en reseksjoneringbegjæring som behandles av kommunen og til slutt tinglyser Statens kartverk endringene. Den eller de som er uenig i at det er adgang til å treffe et slikt endringsvedtak i sameiet kan ikke få en slik tvist om det underliggende forholdet i sameiet løst ved å klage på vedtaket om tinglysing fra Statens kartverk. En slik tvist må løses ved søksmål for de alminnelige domstoler. Statens kartverk skal bare prøve om de formelle vilkårene for en seksjoneringsbegjæring er oppfylt. Dersom Statens kartverk oppdager at materielle vilkår ikke er oppfylt, kan de kontrollere dette, men har ingen plikt til det. Borgarting lagmannsrett avgjorde nettopp en slik sak der vedtaket gikk ut på at fellesareal ble innlemmet i leilighetene (lovdatareferanse LB-2013-149647).