Kostnader til etablering av infrastruktur for ladepunkt for elkjøretøy

Det er fellesskapet som skal dekke kostnadene med etablering av nødvendig infrastruktur for å kunne sette opp et ladepunkt. Det gjelder både når eiere har rett til parkeringsplasser og når ladepunkt skal settes opp på fellesareal. Slike kostnader kan heller ikke innkreves ved å kreve høyere kostnader for bruk av strøm enn faktisk kostnad. I praksis inngås avtaler der leverandøren tar alle investeringer i infrastrukturen, mot at de beboere som ønsker det betaler en månedlig leie for å benytte seg av disse. Leien dekker da både kostnader til infrastruktur, ladepunkter og strøm. Slik leie kan ikke omfatte kostnaden til infrastruktur. Det vil være i strid med forutsetningene i borettslagsloven og eierseksjonsloven om at fellesskapet skal dekke slike kostnader. Boligselskapet kan ikke kreve at brukere betaler kostnader som skal anses som felleskostnader, men mindre det foreligger et samtykke fra den enkelte. Slikt samtykke kan bli gitt ved inngåelse av avtale om leie av parkeringsplass på fellesareal. Dette følger av en uttalelse fra kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 18.februar 2021 i sak 21/1026-2.