Hvor stor skal en biloppstillingsplass i et garasjeanlegg være?

I en dom avsagt av Eidsivating lagmannsrett (lovdatareferanse LE-2020-66633) vurdere domstolen de formell krav til hvor stor en bilsopptillingsplass skal være i et garasjeanlegg. Det er ofte et gjennomgangstema i eierseksjonssameier og borettslag.

Slike plasser må utføres i samsvar med Byggforsk detaljblad eller lignende for å oppfylle funksjonskrav i teknisk forskrift fastsatt i medhold av plan- og bygningsloven. Domstolen kom også til at et parkeringssystem (pocket-system) omfattes av funksjonskravet til parkeringsplasser i teknisk forskrift.

Parkeringsplasser og systemparkering med tilkomst og innkjøringsvinkel på 90 grader skal etter Byggforskseriens Planløsningsblad 312.130 punkt 312 oppfylle følgende krav:

«Parkeringsplassens lengde må være 5,0 m. Bredden bør være 2,5 m. [951] angir at plasser med bredde 2,3 m og 2,4 m kan benyttes på visse vilkår. Breddemålet er nettomål per plass forutsatt at bredden ikke er begrenset av vegger eller søyler. Med vegg på den ene siden bør bredden på plassen være 2,8 m og med vegg på begge sider bør bredden på plassen være 3,0 m. Om breddetillegg ved søyler, se pkt. 55.»

I tillegg fremgår det til punkt 53 og tabell 531 at med 90 graders parkeringsvinkel skal lengden være 5,0 meter, parkeringsareal/lengde (manøvreringsareal) 6,3 meter og bredden være 2,5 meter.

I henhold til Statens Vegvesen (Statens Vegvesen. Veg- og gateutforming. Håndbok N100 (tidl. 017) Oslo, 2013) bør parkeringsplasser være 2,5 meter brede, men at plasser som hovedsakelig brukes til arbeidsplassparkering med lite utskifting av kjøretøy i løpet av dagen kan være smalere, men ikke smalere enn 2,3 meter. Ifølge tingretten fremgår det at 2,3 meter bredde ikke bør brukes der det er vegger, søyler eller andre hindre over kantsteins høyde. Manøvreringsarealet med 90 graders innkjøringsvinkel bør være 6 meter når plassen er 2,5 meter bred, 6,5 meter, når plassen er 2,4 meter bred og 7 meter når plassen er 2,3 meter bred.

Det fremgår videre av byggforskseriens detaljblad punkt 55 om søyler og master at søyler mellom parkeringsplassene forutsetter plasstillegg lik søylens bredde eller diameter. Søyler mellom biler må ikke være plassert ved bilens bakhjul slik at de «struper» innkjøringen til plassen eller hindrer åpning av dører. Dersom søyler plasseres lenger ut eller inn mellom parkerings-plassene, må de tilstøtende plassene regnes som plasser mot vegg, og ha bredde på 2,8 m.

I Byggforsk punkt 311 er dimensjonerende bilstørrelse for personbiler angitt med en bredde på 1,8 meter og lengde på 4,8 meter, men større personbiltyper kan ha bredde på 2,0 meter og en lengde på 5,7 meter. Høyde kan være 1,85 – 1,95 meter. Etter punkt 313 skal innvendig høyde i garasjer være 2,3 meter.

Manøvreringsarealet også er en viktig faktor når parkeringsplassene skal vurderes. Således kan plasser som tilfredsstiller breddekravet være i strid med offentligrettslige regler og være mangelfulle om kravene til manøvreringsareal ikke er oppfylt. Det må uansett foretas en konkret vurdering av plassene. Det kan både tenkes at smalere plasser er egnet som parkeringsplasser, og at bredere plasser kan være uegnet.

Det fremgår av Byggforskserien 312.130 punkt 32 at både Statens vegvesen og Norges handikapforbund angir at handikapplasser skal være 6,0 ganger 4,5 meter.