Krav til at hovedinnholdet i et forslag til årsmøte og generalforsamling er beskrevet

Det fremgår av eierseksjonsloven § 43 og borettslagsloven § 7-7 at en innkalling til et årsmøte og generalforsamlingen skal tydelig angi de sakene møtet skal behandle. Skal møtet kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Det oppstår ofte tvil om hva som kreves til at «hovedinnholdet» i et forslag er angitt. Det er ikke avgjørende at det formuleres et forslag til vedtak i innkallingen eller vedlegg til innkallingen, for eksempel et konkret forslag til vedtektsbestemmelse. Innkallingen må angi det som skal være tema, viktige hensyn og årsaken til at saken tas opp, for eksempel at den som fremmer forslaget ønsker en ny fordeling av ansvaret for vedlikehold, jf TNOVE-2016-106266. Det er av betydning om seksjonseierne har godtatt innkallingen under konstitueringen av møtet. Det er ikke avgjørende at det er opplyst hvilket vedtaksflertall som kreves og om vedtaket krever samtykke fra noen for at det skal foreligge et gyldig vedtak, jf LB-2007-184469. Noe annet er at det selvfølgelig bør opplyses om dette.