Grensen mellom sameiets fellesareal og sekjsonseiernes brukdsrettsareal

I eierseksjonssameier hender det av og til at det blir tvist om et areal hører til sameiets fellesareal eller til eiernes bruksareal. I et tilfelle inneholdt kjøpekontrakten bestemmelser om at seksjonseierne hadde bruksrett til et større areal utenfor bruksenhetene enn det som fremgikk av den tinglyste seksjoneringsbegjæringen. Tinglysing ble foretatt etter at kjøpekontrakten ble inngått og kjøperne var ikke kjent med at seksjoneringstegningene viste et annet bruksareal enn det som fremgikk av kjøpekontraktene. Domstolen uttalte at tinglysingens formål er å sikre rettsvern i forhold til tredjemann og ikke stifte nye rettigheter. Sameiet kunne med andre ord ikke gjennom tinglysing få større rett enn det selgeren hadde. Domstolen kom derfor til at seksjonseierne hadde bruksrett til et areal som var i samsvar med kjøpekontraktenes bestemmelser. Domstolen kom i tillegg til at sameiet ikke kunne hindre seksjonseierne å gjennomføre en reseksjonering der dette arealet ble gjort til tilleggsdel til seksjonene (TOSLO-2010-109735).