Krav til søknad om branntetting av hulltaking mellom leiligheter

Hovedregelen er at alle brudd på brannskillet er søknadspliktig med ansvarlig søker, jf. pbl. § 20-3. Hull i gulv mot annen branncelle er søknadspliktig og det skal besørges forsvarlig branntetting. I en sak i Oslo kommune ble det søkt om etablering av sluk som medfører hulltaking mellom en leilighet og underliggende leilighet. Søknad ble sendt inn med ansvarlig søker, og hele tiltaket skulle ansvarsbelegges av fagkyndige foretak som står ansvarlig for at arbeidet utføres i tråd med gjeldende regelverk. Dette inkluderte blant annet ivaretakelse av brannsikkerhet. I sakne ble det klarlagt at det finnes konkrete unntak for mindre gjennomføringer av elektriske kabler gjennom brannskillet. Dette er unntatt etter plan- og bygningsloven § 20-5 bokstav g. Gjennomføringer i forbindelse med etablering/flytting av sikringsskap kan unntas søknadsplikten fordi kvalitetssikring av branntetting er ivaretatt gjennom el-forskriften § 35.