Vilkår for forlengelse av midlertidig enerett i eierseksjonssameier

Avtaler om midlertidig bruksrett til fellesareal som var inngått før 1. januar 2018, kan fortsatt bestå, men ikke for mer enn 30 år regnet fra 1. januar 2018, jf. eierseksjonsloven § 67 siste ledd. En slik enerett som har vart i den avtalte perioden eller i tretti år, kan fornes når perioden er ute. I en dom avsagt av Agder Lagmannsrett med lovdatareferanse LA-2022-38072 stadfestes det at for fornyelsen gjelder de samme vilkår som for første gangs etablering. Det kan ikke avtales automatisk fornyelse eller en ensidig fornyelsesrett for seksjonseieren når perioden er slutt. Det vil innebære en omgåelse av maksimumstiden.