Vilkår for enerett etter eierseksjonsloven av 1997

Eierseksjonsloven av 1983 hadde ingen bestemmelse om at sameierne kunne gis enerett til bruk av fellesarealer. Da det kom inn en bestemmelse om dette i § 19 5.ledd i eierseksjonsloven av 1997 var det et krav om at eneretten skulle være midlertidig. Her gis det anledning til at det i vedtektene fastsettes bestemmelser om at en eller flere sameiere kunne få enerett til å bruke deler av fellesarealet. Det kan stadig komme opp tvister om slike eneretter er gyldige. Etter en vurdering av rettskildene knyttet til denne bestemmelsen fant Agder lagmannsrett i en dom med lovdatareferanse LA-2022-38072 til at avtale om slik enerett ikke gyldig kunne inngås. Kravet til at det tas inn bestemmelse om dette i vedtektene måtte forstås som et absolutt vilkår. I den saken gjaldt de spørsmål om en eier av en seksjon hadde enerett til en bod plassert på fellesareal. Det ble herunder truffet et enstemmig vedtak på et årsmøte avholdt i 2002 og gitt en tillatelse i 2004. Dette kunne ikke tre i stedet for vedtektsbestemmelse.