Vedtektene kan fastsette vilkår for tiltak

Vedtektene i et boligselskap kan inneholde krav til forhåndsamtykke for forandringer som berører fellesareal. Det gjelder både fellesareal med eller uten tilknytning til en bruksenhet. Slike vedtektsbestemmelser kan innebære at styret har fullmakt til å nekte tiltak dersom konkrete krav ikke kan oppfylles. Det kan for eksempel omfatte å nekte samtykke til oppsetting av varmepumpe. Forutsetningen må være at nektelsen har saklig grunnlag. For varmepumpe kan grunnen til å nekte gjelde presedenshensyn, fasadeendring, støy og overskuddsvann som kan fryse til is på vinteren, jf. Borgarting lagmannsretts beslutning av 31. mars 2023 i sak 23-043936ASD-BORG/01.