Avtaler i strid med lov er ikke automatisk ugyldig

Eierseksjonsloven og borettslagsloven er ufravikelig med mindre noe annet fremgår av den enkelte lovbestemmelsen. Det er ikke uttalt noe i loven om hvilken virkning det vil ha at lovens regler ikke er fulgt. Avtaler og ordninger som eventuelt er inngått i strid med disse lovene får ikke automatisk gis privatrettslig virkning i form av for eksempel ugyldighet eller at ordningen for øvrig skal ses bort fra. Det er altså ikke gitt at man uten videre kan se bort fra avtaler og vedtekter som er i strid med loven. Som fremholdt i Rt-1993-312 gjelder det ikke «noen alminnelig regel om at en avtale med lovstridig innhold er uten virkning mellom partene, … spørsmålet må avgjøres ved en tolking av den enkelte lov hvor det også legges vekt på enkelte momenter av mer generell karakter – herunder om reelle hensyn tilsier at lovovertredelsen får slik virkning.». Denne retningslinjen er opprettholdt i flere senere høyesterettsdommer. Virkningen av at lovens regler er tilsidesatt, må derfor avgjøres ut fra en slik totalvurdering. Her vil det f.eks. ha betydning om den lovstridige ordning kunne vært gjennomført på en annen måte, og om den har vært kjent og akseptert av seksjonseierne. Disse synspunkter ble nylig gjentatt i en dom fra Borgarting lagmannsrett (lovdatareferanse LB-2022-117510)