Litt om reseksjonering i eierseksjonssameier – kravet til plantegninger

Ved reseksjonering av ubebygget eller delvis bebygget lokale eller areal til en ny bruksenhet må kravene til en hoveddel oppfylles. Det er for det første bare enheter som er lovlig etablert etter plan- og bygningsloven som kan seksjoneres. Det innebærer at det ikke er adgang til å seksjonere en eksisterende bolig dersom den ikke oppfyller krav til brannsikkerhet, lysforhold, takhøyde og lignende. Kravene i byggesaksforskriften (SAK) § 2-2 må oppfylles. For det annet skal hoveddelen inneholde alle hovedfunksjoner som en bolig skal ha, slik som egen inngang, stue, kjøkken, bad og toalett, jf. eierseksjonsloven § 7. Med kjøkken menes muligheter for koking, vanntilførsel og avløp, og kjøkkenutstyret må ikke plasseres i et eget rom. Med toalett menes at funksjonen må oppfylles i et eget rom. Det er altså ikke tilstrekkelig å sette inn dusjkabinett i soverommet eller WC i oppgangen. Med egen inngang menes at det må være mulig å komme til boenheten uten å måtte gå gjennom andre boenheter, samt at boenheten må være fysisk adskilt fra øvrige boenheter. Det kan for eksempel ikke være noen intern forbindelse mellom boenhetene. Plantegningene som skal følge med reseksjoneringsbegjæringen skal vise dette

Endringen som reseksjoneringen gjelder inntegnes ved angivelse av nye avgrensninger i situasjonsplan over de aktuelle deler av bygningen eller eiendommen for øvrig. Tegningene bør være så detaljert og nøyaktige at de kan godtas av kommunen som seksjoneringstegninger. Tegningene skal omfatte hver etasje medregnet kjeller og loft og bør være i en vanlig benyttet målestokk, helst 1 : 100 eller 1 : 200. Hver enkelt tegning skal være påført matrikkelbetegnelse, gårds- og bruksnummer, adresse og etasjenummer. Tegningene bør påføres dato og målestokk. De enkelte rom skal som ovenfor beskrevet fremgå klart, og bruken av hvert rom skal beskrives, for eksempel soverom, stue, bod og så videre. Grensen mellom bruksenhetene og tilleggsdeler skal avmerkes. Det skal påføres forslag til seksjonsnummer. Hver seksjonseier skal ha tilgang til fellesinstallasjoner slik som avfallsplass, fyringsanlegg, stoppekraner og sikringsskap. Plantegningene skal vise dette.

Det skal vedlegges situasjonskart over eiendommen som skal reseksjoneres. Det gjelder egne regler for når kommunen kan kreve at det gjennomføres oppmålingsforretning. Det betales eget gebyr for målebrev.