Kostnad for etablering av infrastruktur for El-billading

Når boligselskapet skal etablere infrastruktur for lading av kjøretøy må styret ikke bare tenke på etableringskostnadene internt i boligselskapet. Styret må også undersøke om det strømselskapet boligselskapet har avtale med kan tilby den tilleggskapasitet av strøm som anlegget vil kreve.

Det finnes en standard tilknytningsavtale som alle nettleverandører benytter seg av og som boligselskapet derfor etter all sannsynlighet er bundet av. I henhold til § 5 i denne standardavtalen kan nettselskapene fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Det fremgår at anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behovet for forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet. Anleggsbidrag skal fastsettes uavhengig av kundens forventede energiuttak og kan maksimalt settes til anleggskostnad for anlegget minus tilknytningsgebyr. Anleggskostnad settes lik nødvendig kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr. Anleggsbidraget skal orienteres om og kan kreves innbetalt før arbeidet påbegynnes.

I boligselskaper der det skal etableres infrastruktur i store garasjeanlegg bør styret undersøke om nettleverandøren kan tilby den tilleggskapasitet som boligselskapet vil ha behov for uten at det vil utløse store anleggsbidrag.

Bestemmelsene i den såkalte Kontrollforskrift 302; Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 nr. 302 ble endret med virkning for anlegg som ble ferdigstillet etter 1. januar 2019. slike anlegg kan nettselskapet fordele anleggsbidraget mellom kunder som blir tilknyttet på tidspunktet for ferdigstillelse av anlegget og kunder som blir tilknyttet på et senere tidspunkt, men senest innen ti år etter ferdigstillelse av anlegget. Fordelingen kan da skje i form av en etterberegning av anleggsbidraget, når nye kunder blir tilknyttet eller ved at nettselskapet forskutterer investeringskostnadene og fastsetter anleggsbidraget andelsvis ovenfor de kunder som etter hvert blir tilknyttet nettet. Bestemmelsen vil ikke få betydning for de mange eksisterende boligselskapene. Tiårsregelen gjelder ikke for kundespesifikke anlegg, men i en uttalelse (ELKN-2014-193) heter det at det ikke skal anses som et kundespesifikt anlegg  dersom det er kapasitet etter at en kunde er tilknyttet anlegget. Endringen vil derfor være til liten nytte for boligselskaper opprettet før 1. januar 2019.