Mislighold av plikten til å betale fellesutgifter

Borgarting lagmannsrett (lovdatareferanse LB-2015-47799) har behandlet en sak som blant annet gjaldt en seksjonseier i et eierseksjonssameie som konsekvent betalte kr. 3.000,- mindre per måned enn det som var fastsatt i fellesutgifter for seksjonen. Kjennelsen stadfester at en eier som mener at fellesutgifter blir utlignet med uriktig beløp vil misligholde sin plikt til å betale fellesutgifter dersom eieren bare betaler det beløpet som eieren mener er riktig beløp. I en slik situasjon må eieren enten betale riktig beløp og reise sak for domstolene med påstand om riktig beløp eller sette det beløpet som eieren mener er uberettiget på sperret konto til tvisten er endelig avgjort.