Boligselskapet kan bli bundet dersom styret eller styremedlemmer går ut over sine fullmakter

Høyesterett har avgjort et spørsmål som gjaldt to nabosameier (lovdatareferanse HR-2015-1109-A). Saken gjaldt gyldigheten av en avtale som ga det ene eierseksjonssameiet rett til parkering på det andre eierseksjonssameiets grunn. Avtalen ble for det ene eierseksjonssameiet inngått ved undertegning av styreleder uten at det var fattet vedtak om avtaleinngåelse i sameiermøte etter eierseksjonsloven § 30 andre ledd. Spørsmålet var om sameiet likevel var bundet.

Eierseksjonsloven § 30 fastslår at en slik avtale krever vedtak i sameiermøtet med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmer. Slikt vedtak var ikke fattet.
Styret myndighet er regulert i eierseksjonsloven § 43 fjerde ledd som lyder:
«Har styret, styremedlemmer eller forretningsfører overskredet sin myndighet, er disposisjonen ikke bindende for sameierne, dersom sameierne godtgjør at medkontrahenten innså eller burde innse at myndigheten ble overskredet, og det derfor ville stride mot redelighet å gjøre disposisjonen gjeldende.»

Høyesterett fant med grunnlag i forarbeidene til eierseksjonsloven at denne bestemmelsen omfatter myndighetsoverskridelse generelt også i de tilfeller hvor det kreves vedtak av sameiermøtet. Styrets representasjon omfatter altså også saker hvor vedtakskompetansen tilligger sameiermøtet.

Det samme gjelder etter den tilsvarende bestemmelse i aksjeloven som gjelder for boligaksjeselskaper, jf aksjeloven § 6-13.  Vi antar at det samme må gjelde i borettslag jf den tilsvarende bestemmelse i borettslagsloven § 8-16 tredje ledd.