Mulighet til å erverve mer enn to seksjoner i eierseksjonssameier

I eierseksjonssameier er det bare adgang til å erverve to boligseksjoner, jf. eierseksjonsloven § 23 3. ledd. Det omfatter også indirekte erverv. Den som stifter sameiet, kan fortsette å eie de seksjonene som ble ervervet ved opprettelsen av sameiet. Forbudet retter seg mot å erverve og ikke mot å eie. En utbygger som skal stå for oppføringen av boliger, kan for eksempel eie alle boligene i sameiet. Det avgjørende er om man er registrert som hjemmelshaver på seksjoneringstidspunktet, jf komm. dep. utt. 19. februar 2022 i sak 21/1594. Rettigheten til erverv av mer enn to seksjoner vil dermed ikke omfatte de tilfeller der kjøper skal overta seksjonen som eier etter seksjoneringen fordi vedkommende ikke er registrert som hjemmelshaver i grunnboken når eiendommen seksjoneres. Brudd på bestemmelsen innebærer ikke avtalerettslig ugyldighet, men at ervervet ikke vil kunne tinglyses og at erververen vil kunne pålegges å selge de overtallige seksjoner, jf LB-2011-138229. I standard skjøteformularer er det inntatt en egenerklæring om dette.