Et eierskifteforsikringsselskap kan ikke kreve regress qv sameiet ved utbetaling av prisavslag til kjøper

Når en kjøper oppdager mangler ved kjøp av en seksjon i et eierseksjonsaameie kan kjøperen kreve prisavslag og det kan bli spørsmål om kjøperens rett til prisavsag skal reduseres til seksjonens sameierbrøk eller utgjær de fulle kostnadene ved utbedring av mangelen. Eidsivating lagmannsrett gir en oppsummering av vilkårene for dette med henvisning til relevant rettspraksis i en dom inntatt i lovdata med referanse LE-2021-776067. Det er ikke grunnlag for å redusere erstatningen i de tilfeller mangelen er knyttet til fellesarealet på en slik måte at dette i forhold til avhendingsloven må anses som en del av bruksenheten. Det omfatter mangler i fellesareal som bare berører en seksjon. Det kan for eksempel gjelde gulvkonstruksjonen eller i veggkonstruksjonen mellom to leiligheter. Selgeres ansvar er ikke subsidiært i forhold til sameiets eventuelle vedlikeholdsansvar. I slike saker kan selgeren ha tegnet eierskifteforsikring som innebærer at forsikringsselskapet er den som må betale erstatningsbeløpet.

Dommen fastslår at forsikringsselskapet i slike saker ikke er berettiget til å kreve regress av sameiet etter eierseksjonsloven § 29 selv om sameiet har ansvar for å utbedre mangelen etter eierseksjonsreglene om vedlikeholdsansvar.  Det fremgår av eierseksjonsloven § 29 at en seksjonseier som har betalt mer i felleskostnader enn det han plikter etter loven, har krav på å få det overskytende tilbakebetalt av sameiet. Denne retten kan ikke benyttes av en tidligere seksjonseier, eller av dennes eierskifteforsikringsselskap. Lagmannsretten uttaler at dette formelt kan begrunnes i at ordlyden i bestemmelsen peker mot at det bare er den som på regresstidspunktet er seksjonseier som kan utøve regressretten. I tillegg er regressretten avhengig av at seksjonseieren selv har lagt ut det beløpet som det kreves regress for. Lagmannsretten kunne ikke se at forarbeidene til bestemmelsen gir anvisning på en annen løsning. Reelt må regress være avskåret fordi en regressrett i et tilfelle som dette lett ville føre til at selgerens mangelsansvar etter avhendingsloven ble subsidiær i forholdet sameiets vedlikeholdsplikt etter eierseksjonsloven, noe Høyesterett i annen rettsavgjørelse har tatt uttrykkelig avstand fra (høyesteretts dom med lovdattreferanse Rt-2003-387). De samme grunner tilsier at regress heller ikke kan kreves etter alminnelige rettsgrunnsetninger». Som påpekt i høyesteretts avgjørelse med lovdatareferanse Rt-1997-1029, følger det av slike alminnelige rettsgrunnsetninger at den som har dekket en annens forpliktelse, «normalt og som utgangspunkt» har et regresskrav overfor den som skulle ha dekket forpliktelsen