Vilkår for opphør av bruksrett i boligselskap på grunn av ekstinksjon: Godtroerverv

Høyesteretts ankeutvalg har avsagt en dom med lovdata referanse HR-2022-314-U som gjelder vilkår for ekstinksjon av fast eiendom. Eier av en andel knyttet til en leilighet i et borettslag utøvet en særskilt disposisjonsrett over et kjellerareal. Nye eiere av andre andeler i borettslaget gjorde gjeldende at arealet var fellesareal som det ikke kunne være knyttet noen slik særskilt disposisjonsrett til. Spørsmålet var om de nye kjøperne hadde ekstingvert denne disposisjonsretten ved sine erverv av andeler. Med dette menes at det var spørsmål om de hadde ervervet sine andeler på slik måte at de var i aktsom god tro med hensyn til at det ikke eksisterte noen slik særskilt disposisjonsrett og at de derfor kunne gjøre gjeldende at arealet var ordinært fellesareal. Lagmannsretten fant at dette var tilfelle, men Høyesteretts ankeutvalg opphevet dommen på det grunnlaget at lagmannsretten ikke hadde vurdert alle vilkårene for slik ekstinksjon. Lagmannsretten hadde verken vurdert hvorvidt det forelå «streke grunner» til at et krav om ulovfestet ekstinksjon skulle føre frem, om selgerne ved salg av andelene hadde fremstått som legitimerte når det gjaldt retten til arealet og betydningen av at påstanden var at det var borettslaget som skulle være rettighetshaver samtidig  som ekstinksjon var knyttet til den enkelte andelshaverens erverv.