En seksjonseier kan ikke gjøre gjeldende rettigheter og plikter sameiet har knyttet til fellesareal overfor en annen seksjonseier

Borgarting lagmannsrett har behandlet en sak som gjaldt et eierseksjonssameie der den ene seksjonseieren fremsatte krav om at den andre seksjonseieren skulle foreta utbedringer og understøping av de bærende konstruksjonene i kjeller og i første etasje, slik at de oppfylte kravene i TEK 10. Videre krevde de dom for at den andre seksjonseieren skulle sørge for kontroll og godkjenning av en kloakkpumpe (domsreferanse i lovdata LB-2019-150083). Lagmannsretten fant at eierseksjonsloven ikke åpner for at en seksjonseier alene kan gå til sak for å forfølge sameiets rettigheter og plikter overfor en annen sameier, selv om den annens bruk av fellesarealer innebærer en større eller mindre fare for egen seksjon. Standpunktet ble underbygget av at en seksjonseier heller ikke kan delta i avstemning på et årsmøte om å gå til sak mot andre seksjonseiere eller om andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser, jf. inhabilitetsbestemmelsen i eierseksjonsloven § 48 bokstav c. Lagmannsretten kunne heller ikke se at det var holdepunkter i forarbeidene til eierseksjonsloven eller i rettspraksis for verken en direkte eller en analogisk anvendelse av naboloven § 11.

Seksjonseieren la subsidiært ned påstand om erstatning for det verdiminus som seksjonseieren mente hefter ved seksjonseierens seksjon på grunnlag av manglende understøping av grunnmuren og utbedring og understøping av midtre bærevegg i kjelleren. Verdiminuset skulle gjenspeile utbedringskostnadene. Lagmannsretten legger til grunn at dette var et krav som kunne behandles fordi det ikke lå til sameiet å forfølge et slikt krav.