NY LOV OM EIERSEKSJONER HAR KONKRET OPPREGNING AV OMFANGET AV VEDLIKEHOLDSPLIKT

I den någjeldende eierseksjonsloven heter det bare at seksjoneieren har ansvaret for å vedlikeholde bruksenheten slik at det ikke oppstår skader eller andre ulemper for andre brukere av eiendommen. I eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65 er det derimot tatt inn en rekke bestemmelser som spesifiserer seksjonseierens ansvar for vedlikehold av 2017. Loven trer i kraft 1. januar 2018. I § 32 andre ledd er det tatt inn en bestemmelse som gir noen eksempler på hva vedlikeholdsplikten omfatter. Det gjelder:
Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som
a) inventar
b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker
c) apparater, for eksempel brannslukningsapparat
d) skap, benker, innvendige dører med karmer
e) listverk, skillevegger, tapet
f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
g) vegg-, gulv- og himlingsplater
h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring
i) vinduer og ytterdører.
Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.
Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.
Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt i annet, tredje og fjerde ledd, men ikke utskifting av sluk, vinduer og ytterdører.
Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.

Den viktigste presiseringen i forhold til gjeldende rett må være at membran, sluk og våtrom er omfattet av vedlikeholdsplikten. Dette blir nøyere beskrevet i en annen nyhetsmelding. Det må videre være klargjøringen av at ansvaret for elektriske ledninger er omfattet fra og med første hovedsikring eller inntakssikring. Ansvaret for det elektriske anlegget kan bli svært omfattende. Vi viser til at i mange tilfeller kan for eksempel inntakssikringen være plassert langt utenfor boligen.