Nye regler om adgang til hyblifisering i eierseksjonssameier – DEL 1

Eierseksjonsloven § 49 annet ledd har fått en ny bokstav g) som lyder; ombygging eller annen tilrettelegging som fører til at bruksenheten kan brukes som bolig for flere personer enn det som er vanlig for bruksenheter med tilsvarende størrelse og romløsning (forarbeider er Prop. 64 L (2020-2021)).

Begrepet hyblifisering er ikke definert i noen lovbestemmelse. I Innst.308 L (2016–2017) punkt 3.1. er hyblifisering definert som «næringsmessig ombygging av boligseksjoner til en rekke hybler med et antall beboere som boligen ikke har vært bygd for». Definisjonen er nok ikke så treffende i forhold til den nye bestemmelsen i eierseksjonsloven.

Hyblifisering kan etter den nye lovbestemmelsen omfatte at det settes opp lettvegger for å lage flere mindre soverom eller hybler i en større leilighet. Det kan også omfatte tilfeller der store leiligheter splittes opp i flere selvstendige boenheter (med kjøkken og bad, men ikke egen inngang). Bestemmelsen omfatter ikke bare tiltak som innebærer bygningsmessige endringer. Det omfatter også at det bor mange personer som ikke er i familie med hverandre i en og samme bolig, uavhengig av om det er gjort ombyggingsarbeider inne i boligen. Slik tilrettelegging kan for eksempel være å sette inn flere (køye)senger i stuen. Det kan også være å dele av rom med skillevegger eller gardinoppheng, slik at mange kan bo på hvert sitt «rom».